JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková - advokát
Aequum et bonum est lex legum

(Spravodlivosť a dobro je zákon zákonov)

Služby

Služby

Pacta sunt servanda (Dohody sa majú dodržiavať)

 

Naša advokátska kancelária Vám ponúka širokú škálu právnych služieb v rôznych oblastiach práva. 

√  Prvá konzultácia v našej advokátskej kancelárii je pre všetkých našich klientov za účelom oboznámenia sa s ich právnym problémom bezplatná a nezáväzná, a preto nás môžete bez obáv kontaktovať.

Našou snahou je formulácia zrozumiteľných, jasnýchodborne presných výstupov našej práce. Neustále sa prispôsobujeme nárokom súčasnej doby a hľadáme efektívne riešenia so zárukou absolútnej diskrétnosti.

Zaoberáme sa tiež 

√ Elektronickým ohlásením živností 

√ Elektronickým zápisom do Obchodného registra SR

 

GDPR - Absencia potreby uzatvorenia zmluvy o spracúvaní osobných údajov s advokátom

Advokátka JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková, sídlo: Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, Slovenská republika (ďalej len „JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková“) poskytuje právne služby v zmysle  zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. Advokátska kancelária má pri spracúvaní osobných údajov klientov a iných osôb na účely výkonu advokácie postavenie prevádzkovateľa osobných údajov. Na základe uvedeného JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková, ako advokátka, pri poskytovaní právnych služieb nevystupuje v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov, a teda ani nemá povinnosť uzatvárať zmluvu o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Všeobecné podmienky ochrany súkromia

 

 

Čítať viac

Legal news

Legal news

Vigilantibus iura scripta sunt (Právo je na strane ostražitých)

Čítať viac

O nás

O nás

Ius est ars boni et aequi (Právo je umenie dobrého a spravodlivého)

 

√ Prioritou pre nás je vyvážený vzťah s klientom a udržanie vzájomnej dôvery najmä prostredníctvom kvalitných služieb a poctivej komunikácie s dôrazom na ľudský a individuálny prístup.

 

JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková je členkou Slovenskej advokátskej komory a poskytuje právne služby ako advokát registrovaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7146 a sídlom advokátskej kancelárie je Hroznová ulica 2318 Trenčíne, mestská časť Zlatovce.

 

√ Sme členmi Registra solventných firiem evidovaného spoločnosťou BISNODE SLOVENSKO, s.r.o.. Členstvo v Registri solventných firiem je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, ako aj potenciálnymi klientmi.

 

Čítať viac

JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková
Advokátka

Hroznová 2318
911 05 Trenčín

Telefón:
+421 908 452 243

E-mail:
hrbacikova@advokat-tn.sk

IČO:
42 378 958

DIČ:
1082 539 403